Királynék III.

 

Az Óbirodalom kora II.

 

4. dinasztia II. rész

 

Dzsedefré egyik felesége Khentetka[1] volt, akinek sem származásáról, sem gyermekeiről nem tudunk biztosat. Címei: Aki látja Hóruszt és Széthet, Királyi Hitves. Sírhelye ismeretlen. Az uralkodó abu-roashi temetkezési komplexumát a Későkorban feldúlták, szobrait összetörték és bedobták az üres hajóárokba. Khentetka számos ábrázolása található a töredékek között. Közülük a legjobban megőrződött darab az, amelyiken apró, térdelő alakja trónon ülő férje lába mellett látható, nem visel semmilyen megkülönböztető ornátumot.

 

Ajánlott link:

Dzsedefré szobortöredéke a Louvre-ban a királyné apró alakjával a lábánál.

http://a404.idata.over-blog.com/1/19/75/56/Louvre/didoufri_statue_600.jpg

 

 

Elképzelhető, hogy Hotepherész II[2], aki a trónörökös Kawab felesége volt, annak halála után férjhez ment Dzsedefréhez, majd később lehet, hogy Khafréhez is. Ez a két házasság azonban feltehetőleg csak formális volt és azt a célt szolgálta, hogy megtarthassa kiemelt pozícióját az udvarban.

Apja Khufu volt, édesanyja ismeretlen. Trónörökösnek nem adott életet, így a Király Anyja titulust nem viselte. Címei: A király leánya, A király hitvese, a Hetesz-jogar nagyja. Leánya, Meresankh III Kafré hitvese lett. Eredetileg első férjével, Kawabbal közös sírja lett volna Gízában (G7110+7120)[3], de végül feltehetőleg leányával együtt helyezték örök nyugalomra (G7530+7540). Utóbbi sírban rövid, sárgára festett, vékony vízszintes vörös csíkozású parókában is ábrázolják, de megjelenik hosszú fekete, háromosztatú parókában is. Mindkét esetben fehér testhezálló és bokáig érő ruhát visel, a nyakában uzeht-gallért. Reisner úgy gondolta, hogy a királyné eredetileg szőke vagy vörösesszőke hajú volt. Mivel a feliratokban kijelentik, hogy Kheopsz leánya, ezért szerinte anyja, vagy valamelyik korábbi őse révén csörgedezett ereiben idegen, feltehetően líbiai vér.

 

Ajánlott link:

Hotepherész II és Mereszankh III szoboregyüttese a Bosztoni Szépművészeti Múzeumban.

http://www.mfa.org/collections/object/pair-statue-of-queens-hetepheres-ii-and-meresankh-iii-147324

 

Khafré egyik felesége, unokahúga Mereszankh III[4] volt. Masztabájának (G 7530) bejáratát 1927. április 23-án fedezte fel a Reisner által vezetett Harvard-Boston Expedíció.

„Az ajtó felett Meresankh hercegnő és királyné neve és címei szerepeltek. Amint a törmelék, amely eltorlaszolta a bejáratot, le lett fotózva, eltakarítottunk annyi homokot a tetejéről, hogy bemászhassunk; ezután egyenként bedugva a fejünket az ajtón keresztül egy kőből épített áldozati kápolnát láttunk, mely három helyiségből állt. A fő terem bejáratát elzárta egy homokból és kőből álló törmelék-tölcsér, melynek tetején feküdtünk. Szemünket azonnal megragadták a reliefek és feliratok élénk színei a nagy kamra északi részében. Egyikünk sem látott még ehhez foghatót.” – írja Reisner.

A fő kamra déli oldalán három üreg található, melybe szobrokat helyeztek, az északi részén két oszlop áll. A mögötte lévő helyiségben található egy 10 tagú, nőket ábrázoló szoborcsoport. Reisner szerint ezek közül a jobb szélső Hotepherész II, míg a bal szélső Meresankh legfiatalabb leánya. A felettük található felirat azonban egy áldozati formula, amelyben csak Mereszankh neve szerepel.

A terem nyugati oldalán kapott helyet egy álajtó, valamint a bejárat a következő terembe. Ebben a nyugati kamrában van a sírkamrába vezető akna. Nyugati falán egy álajtó és két szobrokat tartalmazó üreg található.

A sírban ábrázolták a királyné családját is – apját, anyját és gyermekeit. Kawab herceg a főkamra keleti falán látható. Egy telt idomú férfi, hosszú, fehér kötényt visel, nyakában uzeht-gallért és egy szív-amulettet. Jobb kezében hosszú botot fog. Mögötte látható az a jelenet, ahol a két királyné papiruszcsónakban áll, ezen kívül áldozatvivők, és hálóval történő madarászat jelenetei találhatók még itt. A papirusz csónakon hajózás egy vallási rituálé, melynek neve „suhogtatni a papiruszt” Hathor istennő részére. Meresankh fehér ruhája felett egy kék gyöngyhálót visel és uszeht-gallért, kar és bokapereceket, a fején pedig rövid fekete parókát és egy diadémot. Anyja mögött áll és bal kezével átöleli a derekát.

A főkamra nyugati oldalán található Hotepherész II fentebb már említett „szőke” ábrázolása, mögötte Mereszankh III áll, aki ruhája felett leopárdbőrt visel, a nyakában uzeht-gallér, parókája rövid fekete, ezúttal nem ékesíti diadém. Legidősebb fia követi őt, „A király test szerinti fia, Nebemakhet”. A királyné további öt gyermeke közül egy fiút neveznek még meg a feliratok, akit Kheneterkának hívtak. Bátyja Nebemakhet sírjából ismerjük még egy leány, Sepszetkau és egy fiú, Duenré nevét. Meresankh birtokait említik a feliratok a keleti falon, ezeket Kheopsztól kapta egy kivételével, melyet Dzsedefré adott neki. Ezen a falon kézműves mesterek láthatók, megörökítették például egy vörösgránit szarkofág elkészítését. Látható, ahogy szobrászok a királyné négy szobrát készítik el. Az egyik munkás alakja felett olvasható foglalkozása és neve: „A szobrász, Yenkaf.”

A királyné birtokainak felügyelője Khemetnu volt, aki a királyné halotti kultuszában a fő halotti papi funkciót is betöltötte, meg is örökítették a sírban. Pozícióját később fia, „Khemetnu, az ifjabb” vette át, aki szintén látható egy jelenetben, amint egy papiruszból olvas fel a királyné előtt. Mivel ő csak apja halála után vehette át a hivatalt, ezért Reisner úgy véli, hogy bizonyos jelenetekkel később egészítették ki a sírt, melynek dekorációja egyes részeken befejezetlen. A nyugati teremben két további gyermek látható a királynéval, egyikük „A király test szerinti fia Niuszerréankh”[5], a másik pedig „A király test szerinti fia Duaré”. Resiner feltételezése szerint ezek a jelenetek is későbbi kiegészítések, és valószínűleg inkább Meresankh unokái lehetnek, mint gyermekei.

A főkamra déli falán a királyné sírfelszerelése látható a reliefeken és érdekesség, hogy szinte teljesen ugyanazokból a darabokból áll, mint amelyeket fizikai valójukban megtaláltak dédnagymamája, I. Hotepherész sírjában. Látható itt egy baldachin, egy oroszlánlábas ágy, karosszék – míg Hotepherészén papiruszvirág-díszítés volt, ezen oroszlán –, hordszék, fejtámasz és balzsamos edényeket, ruhákat tartalmazó ládák. Ugyanitt látható egy férfi, aki a királyné szobrát festi színesre, az ő foglalkozását és nevét is megörökíti a felirat: „A festő, Rahay”.

A királyné sírja figyelemre méltó abból a szempontból, hogy megadja halálának és temetésének dátumát is, ezek a külső ajtó kapualjának egyik, illetve másik oldalán szerepelnek.

„A király leánya, Meresankh, első év, harmadik évszak, az első hónap 21. napja. Kája nyugodni tért, és ő az uabetbe[6] került.”[7] – mondja az egyik felirat. „A királyi hitves, Mereszankh, második év, második évszak, a 2. hónap 18. napja, szép sírjába került”[8]. Sajnos, hogy melyik király uralkodási éveiről van szó, azt nem adták meg a szövegben. Bár Hérodotosz feljegyzése szerint a balzsamozás általában 70 napot vett igénybe, a királynéé valamilyen oknál fogva 272 napig tartott, talán mert még nem volt készen a sírja.

A sírkamrában egy vörös gránit szarkofág áll, melynek fedelét valamikor sírrablók nyitották fel. A régészek úgy találták meg, hogy fedele az egyik oldalon alá volt támasztva kövekkel. A vörös gránit szarkofág felirata azt sugallja, hogy Hotepherész II túlélte leányát. Két függőleges sorban Hotepherész II neve és címei szerepelnek rajta, majd a következő olvasható: „(Amit) odaadtam leányomnak, a királyi hitvesnek, Mereszankhnak.”[9] A benne talált összetört csontváz egy ötvenes évei közepén elhunyt nőé. Ebből a temetkezésből kerültek elő az első ismert kanópusz-edények.

A királyné számos címe fennmaradt, a fontosabbak a következők: Aki látja Hóruszt és Széthet, a Hetesz-jogar nagyja, A Két Úr Hetesz-jogarának nagyja, Hórusz khet-papnője, Hórusz társa, A király testéből való leánya, Szeretett királyi hitves; a Két Úrnő Hetesz-jogarának nagyja, a Két Úrnő szeretettjének hitvese, Az akáciaház mészárosainak vezetője. Mindezek mellett Thot, Bapef és Hathor istenszolgája volt.

 

 

Ajánlott linkek:

Mereszankh sírja bejáratának kapualjában, előtte Khemetnu látható, amint papiruszból olvas fel:

http://www.pharaon-magazine.fr/sites/default/files/images/IMG_8873.jpg

 

A nyugati fal reliefjei, a királyné anyja és gyermekei társaságában:

http://alanfildes.com/plogger/plog-content/images/alan-fildes-gallery/amf/image-239.jpg

 

Szoborcsoport Meresankh III sírjában:

http://www.mfa.org/collections/object/engaged-statues-north-chamber-tomb-of-queen-meresankh-iii-g-7530-7540-giza-dynasty-4-146542

 

A sírban talált kanópusz-edények:

http://www.mfa.org/collections/object/canopic-jar-and-lid-of-queen-meresankh-iii-156752

 

 

Khafré többi feleségéről nagyon keveset tudunk.

A trónörökös, Menkauré anyja valószínűleg. Khamerernebty I[10] A G8978-as masztaba bejáratának szemöldökfája alapján ismerjük címeit, melyek a következők: „Felső- és Alsó-Egyiptom királyának anyja, Felső- és Alsó-Egyiptom királyának leánya, Isten leánya. Korábban a tudósok úgy gondolták, hogy a sírba leányával közösen temették, az 1990-es évek végétől azonban már csak leánya, Khamerernetby II örökhajlékának tartják, aki Menkauré felesége volt.

Perszenet[11] örökhajléka Gízában a G8156 jelű sír.

Hekenuhedzsedetet[12] fia Szekhemkaré sírjában (G8154) örökítették meg, kétszer. Az itt található rá vonatkozó feliratokból ismerjük címeit. Az egyik szöveg a következő: „A Hetesz-jogar nagyja, (a király hitvese), szeretettje”. A másik pedig így szól: „Aki látja Hóruszt és Széthet, Bapef papnője (Hm-nTr).”

Jánosinál Khafré feleségeként szerepel a G7410-es masztaba tulajdonosa, Mereszankh II is. Valószínűleg Khufu és Meritetesz leánya lehetett, ez azt jelentené, hogy Kawab és Hotepherész II testvére volt. Horbaef herceggel közös sírban helyezték örök nyugalomra. Azt feltételezik, hogy az ő felesége volt, és férje halála után ment hozzá vagy Dzsedefréhez, vagy Khafréhez. Lehetséges gyermekei, egy fiú, Dzsaty és két leány, Neferetkau és Nebtytepitesz. Vörös gránit szarkofágja a Metropolitan Múzeumban található, ezen a következő címei olvashatók: A király test szerinti leánya, Hórusz követője, Nagy tökéletességű, Királyi Hitves, Aki látja Hóruszt és Széthet.”

Valószínűleg ezen királynék egyikét ábrázolja az az alabástrom szoborfej, melyet Khafré piramisának közelében találtak. A töredék kb. 10 cm magas. Ezen jelenik meg először a keselyű fejék, mely a későbbi korokban az egyik leggyakoribb királyné koronává válik.

 

Ajánlott link:

Meresankh II vörös gránit szarkofágja a Bosztoni Szépművészeti Múzeumban:

http://www.mfa.org/collections/object/sarcophagus-of-meresankh-ii-146174

 

 

Nagy valószínűséggel Khafré lánya lehetett Rekhetré, a G8530-as sziklába vájt sír tulajdonosa. A feliratok tanúsága szerint a Király leánya és a Királyi hitves címet is birtokolta, de sajnos nem tudjuk melyik uralkodó királynéja volt. Jánosinál Menkauré feleségeként szerepel. Halotti kultuszát az 5. dinasztia idején is ápolták, papjai a sírja közelében temetkeztek.

 

Menkauré fáraó legalább két királynéi piramist építtetett (GIII-a és GIII-b), a harmadik kisebb piramis, valószínűleg mellékpiramis. A GIII-b piramisból egy fiatal nő maradványai kerültek elő, akiről semmit sem tudunk. Az uralkodónak csak egyetlen hitvesét ismerjük név szerint, ő Khamerernebti II, aki Khafré és Khamerernebty I leánya volt, vagyis a király testvére. Egyes egyiptológusok szerint övé a Galarza néven is ismert G8978-as sír, de elképzelhető, hogy anyjával közösen temetkezett ide. Van, aki szerint a GIII-a királynéi piramisban helyezték örök nyugalomra, Menkauré komplexumán belül. Fia Khuenré, sajnos meghalt, mielőtt trónra léphetett volna.

Fennmaradt címei a következők: A király testéből való leánya, királyi hitves, Aki látja Hóruszt és Széthet, a Hetesz-jogar nagyja, Az akáciaház mészárosainak vezetője, A király legidősebb leánya, A király testéből való legidősebb leánya.

Elképzelhető, hogy a királynét ábrázolja két szobortöredék, melyek a G8978-as sírból kerültek elő és jelenleg a Kairói Egyiptomi Múzeumban őrzik őket, de az is előfordulhat, hogy ezek édesanyját ábrázolják. Az egyik igen töredékes, a feje hiányzik, állva, köpenyben örökítették meg rajta a királynét. A másikon trónon ülve láthatjuk, ez a szobor csaknem kétszer nagyobb az életnagyságú méretnél. A királyné karjait combján nyugtatja, háromosztatú parókát visel, ruhája jóval bokája felett végződik.

A király völgytemplomából előkerült egy keselykőből készült szoboregyüttes, mely egyik feleségével ábrázolja Menkaurét. A királyné alakja csaknem olyan magas, mint az uralkodóé, nem visel megkülönböztető jelvényeket. Háromosztatú parókája van, mely alól homlokánál és fülénél kilátszik eredeti haja. Ruhája testhezálló és majdnem bokáig ér. A feltárás vezetője, Reisner, az asszonyt Khamerernebty II-ként azonosítja, azonban erre nincs semmilyen bizonyíték.

 

 

Ajánlott linkek:

Menkauré és felesége szoboregyüttese:

http://mfas3.s3.amazonaws.com/objects/SC116543.jpg

http://mfas3.s3.amazonaws.com/objects/SC197437.jpg

 

 

Sepszeszkafhoz kapcsolódik Bunefer[13], de nem tudjuk, hogy leánya, vagy hitvese volt-e. A 8408-as gízai sír tulajdonosa. Viseli a Királyi Hitves címet és további királyné titulusokat is, mint a Hetesz-jogar nagyja, illetve az Aki látja Hóruszt és Széthet, de sajnos nem tudjuk melyik uralkodó királynéja volt. A Király testéből való leánya címet is birtokolta. Papnő (Hm-nTr) volt Sepszeszkaf kultuszaiban, illetve Tjasepef isten, valamint Hathor kultuszában is.

 

 

Készítette: Maatkara

 

 

Felhasznált irodalom:

Joyce Tyldesley – Chronicle of the queens of Egypt

Reisner – The Tomb of Meresankh, a Great-Granddaughter of Queen Hetep-Heres I and Sneferu (BMFA XXV. 64., 1927. október)

A Giza Archives adatbázisa: http://www.gizapyramids.org

Peter Jánosi – The Queens of the Old Kingdom and their tombs (BACE Volume 3, 1992)

Aidan Dodson, Dyan Hilton: The Complete Royal Families of Ancient Egypt – A Genealogical Sourcebook of the Pharaohs (Thames & Hudson; 2004)

Biri Fay – Royal women as represented in sculpture during the Old Kingdom

 


 

[1] 

[2]

[3] Egy nagyméretű kettős masztaba. Kheopsz piramisának keleti oldalán. A masztabák első sorában található, a legközelebb a piramishoz. Sajnos rendkívül sérült, mindössze egyetlen relieffel díszített tömb található a helyén, a többi összetörve hever vagy eltűnt. Úgy tűnik a pusztítás szándékos rongálás eredménye, de ennek sem oka, sem időpontja nem ismert.

[4]

[5] Niueszerré az 5. dinasztia egyik uralkodója volt, kartusba írva szerepel a névben, tehát a jelenet ennek a királynak az uralkodási idejénél nem lehet korábbi.

[6] A balzsamozás helye.

[7] Reisner – The Tomb of Meresankh, a Great-Granddaughter of Queen Hetep-Heres I and Sneferuw (BMFA XXV. 64., 1927. október) 74. oldal

[8] Reisner – The Tomb of Meresankh, a Great-Granddaughter of Queen Hetep-Heres I and Sneferuw (BMFA XXV. 64., 1927. október) 74. oldal

[9] Reisner – The Tomb of Meresankh, a Great-Granddaughter of Queen Hetep-Heres I and Sneferuw (BMFA XXV. 64., 1927. október) 78. oldal

[10]

[11]

[12]

[13]