Dióhéjban az egyiptomi nyelvről és írásról

 

 

Számos leírásunkban találkozhattok ókori egyiptomi kifejezésekkel, szószedettel, ezért elengedhetetlen, hogy közelebbről megismerjétek a nyelvet.

 

A jeleket, melyekkel az egyiptomiak nyelvüket leírták, ma hieroglifáknak nevezzük, ez a szó görög eredetű és szent vésetet jelent, mivel a hieroglif feliratok szerves részét képezték az örökkévalóság számára készített, kőből emelt emlékművek díszítésének. Gyakran az ott szereplő képi ábrázolásokat kísérték vagy magyarázták, egy hieroglif jel ikonográfiai elemként is megjelenhetett a képeken. Az írás, a művészet és az építészet ily módon az emlékművek falain való találkozását monumentális diskurzusnak nevezzük. Az egyiptomiak medu netyjernek (mdw nTr - ), isteni szavaknak, vagy zes en medu netyer (zs n mdw nTr - ), az isteni szavak írásának nevezték, és Thot istentől származtatták őket. Ahogy már említettem, a napi életen felül álló mondanivaló megrökítésére használták, így leginkább templomok és sírok falain, obeliszkeken, szobrokon, szobortalapzatokon és sztéléken alkalmazták, emiatt jelentős esztétikai szerepük is volt.

 

A hieratikus írás rendszere azonos a hieroglif íráséval, koronként változó nyelvtannal, ugyanazokat a jeleket alkalmazza erősen leegyszerűsítve. Az írnokok a mindennapi életben használták, amikor nem volt idő a jelek gondos kirajzolására, jellemzően adminisztratív és üzleti szövegek, levelek lejegyzésére. Ebből következően a hieratikus feliratokon már a kézírás egyéni sajátosságai is megfigyelhetőek. A hieratikus („szent” vagy „papi” írás) elnevezést a Későkorban kapta, mikor már csak a papiruszokra írt szent szövegek írásakor alkalmazták.

 

A jelenleg ismert legkorábbi írásjeleket Abüdoszban az U-j sírban találták, pontos datálásuk nem lehetséges, de körülbelül i. e. 3150-ből származnak. Ez a Nagada III kori uralkodói sír nagy mennyiségben tartalmazott – körülbelül bélyeg nagyságú – csont-, elefántcsont és fa címkéket, melyeken a hieroglif írás korai formája látható. Ezek eredetileg ládákhoz vagy korsókhoz voltak erősítve és adminisztratív jellegű feliratok vannak rajtuk, valószínűleg azoknak a birtokoknak a neve, ahonnan a termék származott, vagy a tulajdonos, esetleg a tartalom neve.

Az első hosszabb feliratok a 3. dinasztia idejéről származnak és főként hivatalnokok címeinek felsorolása. A hieroglif írás egészen a keresztény korszakig fennmaradt, az ismert legkésőbbi hieroglifák Philaen találhatók, és i. sz. 394-re datálhatók. A legkorábbi és legkésőbbi feliratok között eltelt idő tehát majdnem egy 4000 éves periódust fed le, ennek során mind a nyelvtan mind a szókészlet jelentős változásokon ment keresztül. A beszélt nyelv gyorsabban változott, mint az írott, ez részben az egyiptomi írnokok hagyománytiszteletének is köszönhető.

 

Figyelembe véve, hogy az írott nyelv a különböző korszakok beszélt nyelvét csak korlátozott módon tükrözi, és hogy a kőbe vésett emlékművi feliratok mindig konzervatívabbak, mint a papiruszra vagy osztrakonra írt üzleti feljegyzések vagy levelek, durván az alábbi korszakait különböztetjük meg az ókori egyiptomi nyelvnek:

 

Az óegyiptomi az 1-8. dinasztia nyelve (kb. i. e. 3180-2240). Az első viszonylag hosszabb és összefüggő e nyelven írt feliratok i. e. 2600 körül jelennek meg, így innentől kezdve már a nyelv akkori állapotáról is árnyaltabb képet alkothatunk. A nyelv használatának időszaka magába foglalja a Piramisszövegeket, ezen felül ebből a korszakból főként hivatalnoki címek, halotti formulák és sírfeliratok, illetve néhány életrajzi szöveg maradt fenn.

 

Kisebb változtatásokkal követi a középegyiptomi, mely a 9-11. dinasztia nyelve (kb. i.e. 2240-1990), későbbi szakaszában népszerű elemekkel bővült. Az egyiptomiak klasszikus nyelvként tartották számon, és még a 19. dinasztia koráig használták az írásbeliség egyes területein. A késői formája emlékműveken és irodalmi művekben a Görög-római korig maradt fenn, míg korai formája vallási szövegekben hagyományozódott tovább.

 

Az újegyiptomi a 18.-24. dinasztia nyelve (kb. i.e. 1573-715). Főként üzleti dokumentumokban és levelekben találkozhatunk vele, de néhány irodalmi szöveg is ezen a nyelven íródott, illetve a 19. dinasztiától kezdve néhány kivételtől eltekintve a hivatalos emlékműveken is ezt alkalmazták, azonban egyes szövegek ebben az időszakban is a korábbi középegyiptomi nyelven íródtak. Egészen a Harmadik Átmeneti kor végéig használatban volt.

 

Az i. e. 7. században egy új egyiptomi nyelv, a démotikus jelent meg, melyhez egy önálló írásrendszer, a démotikus írás kapcsolódott. A 25. dinasztia idejétől fordul elő, s bár az igazgatási és a szépirodalmi szövegek nyelveként vált ismertté, fokozatosan átvette a hieratikus írás szerepének nagy részét, s mire az ókori görög történetírók és filozófusok mélyebben megismerkedtek a későkori Egyiptommal, ez az írásrendszer már olyan általánosan elterjedt volt, hogy démotikus, azaz „népi” írásnak nevezték. Egészen a Kr. u. 5. század közepéig élt[1], bár a dinasztikus kor után a görög nyelvvel és írással párhuzamosan használták.

 

Az ókori egyiptomi nyelv legkésőbbi formája a Kr. u. 2. században megjelenő kopt[2], melyet azért neveznek így, mert az ókori Egyiptomiak keresztény leszármazottai beszélték. Templomaikban sokáig ez volt a vallási liturgia nyelve, s alkalmanként még ma is használják e célból. Ez az egyetlen olyan nyelvfázisa az egyiptomi nyelvnek, amelyben a magánhangzókat is jelölték, így a szavak kiejtésének pontos ismeretén túl a koptológia jelenlegi állása szerint hat különböző dialektust különíthetünk el, ezek: a szahidi, a bohairi, a fajjúmi, az akhmimi, a lykopoliszi vagy szubakhmimi és a közép-egyiptomi. Az újegyiptomihoz hasonlóan a kopt szövegek a valódi köznyelvet írták le, ebben a tekintetben eltér a későkori démotikus nyelvtől, amely sokkal inkább egy merev nyelvi hagyományokra épülő, mesterségesen éltetett írott nyelv volt, ezért nagyon távol állhatott a beszélt köznyelvtől. Az arab hódítás után (640) a kopt nyelv fokozatosan visszaszorult és a 16. században kihalt, mint beszélt nyelv. A koptot a görög ábécé betűivel írták, melyet dialektustól függően 6-7 démotikus jel egészít ki, ezek azon hangok jelölésére szolgálnak, melyekre a görög nyelvben nincs írásjel.

 

Az ókori egyiptomi feliratokat sokáig nem tudták olvasni, mígnem Jean-Francois Champolionnak 1822-ben elsősorban a Rosettei kő alapján sikerült megfejtenie. A hieroglif írás képszerű jeleket alkalmazó mássalhangzós írás.

 

A hiroglif jeleknek több fajtája van.

A hangjelek (fonogrammák) olyan jelek, melyek hangokat jelölnek. Lehetnek egy vagy több mássalhangzósak. Az egymássalangzós jelekből 24 darab van, ezek az alaphieroglifák, melyeket kicsit lejjebb táblázatban közlök.

 

A szójel (logogramma) olyan írásjel, ami egy teljes szót jelöl, ilyen pédául a  - nTr –isten.

 

Az ortogrammák a kettős és többesszámot jelölő írásjelek, illetve a vonás, amit azt jelöli, hogy az előtte álló jel szójel. Lássunk egy példát: - mdw – bot. A kettősszám jele két vonás a szó végén, például így .

 

A fonetikus komplementum a jel olvasását segíti úgy, hogy megerősíti annak utolsó hangját.

 

Az úgy nevezett determinatívumok (taxogrammák), vagy magyarázó jelek a szavak végén állnak és az értelmezés megkönnyítését szolgálják, arra a fogalomkörre utalnak, amelybe a szó tartozik, külön nem olvassuk őket. A kezét a szájához emelő ülő ember képe például általában az evés-ivással, illetve a hangok kiadásával kapcsolatos szavak végén áll.  A mdw szó botot, „sétapálcát” jelent, ha ezt látjuk  , azonban ha a jel mögött papirusztekercs , vagy kezét a szájához emelő ülő ember áll , akkor a jelentése szó, beszéd. Lássunk még egy példát:

 - iAw (ejtsd: iau) – öreg

 - iAw (ejtsd: iau) – hódolat, dicsőítés

 

Egyes gyakran használt szavak után viszont nem mindig áll determinatívum, de arra is találhatunk példát, hogy a szó több determinatívumot kap[3]. Ezutóbbi esetben a szó jelentését pontosítják az által, hogy a tágabb vagy szűkebb fogalomkörét is megjelölik. Szerepük azonban nem csak azért lényeges, mert az egyes szavak értelmezését segítik, hanem rávilágítanak a sajátos egyiptomi gondolkodásra is, hiszen a determinatívumok révén képet alkothatunk a fogalmi gondolkodásukról. Ennek egyik érdekes példája a különféle nemesfémek hieroglif írásmódjából kiválóan érzékelhető. A nebu (arany), a hedzs (ezüst, fehérarany vagy elektron) és a dzsam (finom arany) anyagneveit leíró ideogramok után ugyanis soha nem a fémekre jellemző fémlemez hieroglifa áll, hanem a három homokszemcse, vagy egy homokszemcse a többes számra utaló három függőleges vonallal, melyek az anyagnevekre jellemzőek. Ez például arra utal, hogy az egyiptomiak a nemesfémeket – melyekből ékszerek, jelvények, valamint szakrális és dísztárgyak készülnek – nem tekintették valódi fémeknek, mivel a fémlemez determinatívum inkább azon fémek után áll a hieroglif szövegekben, amelyekből köznapi dolgok és használati tárgyak készültek.

 

Van azonban a determinatívumoknak még egy fontos tulajdonsága. A fekvő papirusztekercs determinatívumként az elvont értelmű szavakra utal, de ugyanúgy ott találjuk minden írással és írásbeliséggel kapcsolatos szó után is. A ház hieroglifája determinatívumként pedig egyrészt megtalálható minden épületekkel, lakóházakkal kapcsolatos szó után (pl. a zesed – ablak szó után is magyarázójelként áll), másrészt viszont minden helyként értelmezhető kifejezés osztályozó jele is. Így azt is megállapíthatjuk, hogy a determinatívumok ugyan osztályozó jelekként valóban absztrakt fogalmakat helyettesítő, kategóriákat jelző szimbólumok, viszont önmagukat is jelenthetik, azokra a konkrét dolgokra is vonatkozhatnak, melyek képi alapjelentésükből is adódnak. Mindez arra utal, hogy a régi egyiptomi gondolkodásban az elvont dolgok, valamint a konkrét, praktikus és mindennapi élettel összefüggő dolgok szoros egységet alkottak, egymástól nem választották őket teljesen szét.

 

Alaphieroglifák:

Hieroglifa

Átírás (MDC)

Kiejtés

Gardiner jel

Ábrázolás

A

a

(aleph)

G1

dögkeselyű (Neophron percnopterus)

i vagy j

í vagy j

(jodh)

M17

nádbuga

a

a, torokhang

(ájin)

D36

alkar

w

w, u

(waw)

G43

fürj csibe (Cotrurnix coturnix)

b

b

D58

lábszár és lábfej

p

p

Q3

aljzat

f

f

I9

szarvasvipera (Cerastes cerastes)

m

m

G17

gyöngybagoly (Tito alba)

n

n

N35

víz

r

r

D21

száj

h

h

O4

udvar

H

nyomatékos h

V28

kanóc

x

ch

Aa1

Nem meghatározható, Hannig szerint talán kosár felülnézetből, másik forrás szerint kútakna.

X

s-be hajló h

F32

tőgy és farok

s

sz

S29

összehajtott kendő

z

sz,z

O34

zár

S

s

N37

mesterséges tó

q

k

N29

homokdomb lejtő

k

k

V31

füles kosár

g

g

W11

korsóalj

t

t

X1

kenyér

T

ty

V13

kötél állatok megkötésére

d

d

D46

kéz

D

dzs

I10

kobra

 

Két mássalhangzós jelek például:

Hieroglifa

Átírás (MDC)

Kiejtés

Gardiner jel

Ábrázolás

ir

ir

D4

emberi szem

zA

sza

G39

nyílfarkú réce

pr

per

O1

ház

 

Három mássalhangzós jelek például:

Hieroglifa

Átírás (MDC)

Kiejtés

Gardiner jel

Ábrázolás

wAs

uasz

S40

egy jogar

Hwt

hut

O6

egy épület körbekerített udvarral

wAD

uadzs

M13

papirusz-oszlop

 

 

Az egyiptomi szövegekben nincsenek magánhangzók, ezért a szavak pontos kiejtését a legtöbb esetben nem ismerjük. Bizonyos szavak kiejtését azonban a kopt nyelv, illetve egyes egyiptomi szavak ékírásos vagy görög átírása segítségével megközelítőleg rekonstruálni tudják. Az aleph, jodh és waw eredetileg gyenge mássalhangzók. Annak érdekében, hogy a mássalhangzó-torlódásokat ki lehessen ejteni, az egyiptológusok a gyenge mássalhangókat általában magánhangzóknak ejtik és írják, illeve megegyzésszerűen e betűt iktatnak a mássalhangzók közé.

 

Íráskor a hieroglifákat sorokba és oszlopokba is rendezhették. A szabványos jelformák megkönnyítették a szövegolvasást, melyek az egyszerűsített jelformákat alkalmazó hieratikus és a démotikus írásnál különösen fontosak voltak.

A jelek írásmódja az olvasás irányát is meghatározta, azaz a szövegekben lévő élőlényeket megjelenítő hieroglifák mindig az olvasási iránnyal szembe néznek. Oszlopos elrendezés esetén felülről lefelé kell haladunk, ám mivel ilyenkor is többnyire tömbösítve írták a jeleket, ezért a soros elrendezés olvasási irányára vonatkozó szabály ez esetben is érvényes. A jeleket általában jobbra tekintve rajzolták, így legtöbbször ennek megfelelően kellett őket olvasni, de előfordul ennek ellenkezője is. Az alfabetikus íráshoz hasonlóan jelcsoportonként olvasták a szavakat, azaz nem bontották elemeire őket felolvasáskor.

 

Az alábbi példákon a nyilak jelölik az olvasási irányt:

 

 

Végezetül engedjétek meg, hogy ajánljak egy az interneten megtalálható magyar nyelvű alapfokú hieroglif nyelvtanfolyamot a Kemet oldalán, melyet a Nyelv és írás menüre kattintva értek el:

http://www.kemet.hu/magyar/index.html

 

Képek:

Igazán szép részletességgel kidolgozott hieroglifák láthatók Horemakhet, Ptah főpapjának Szakkarából származó mészkő sztéléjének részletén, (Ptolemaiosz kor, i.e. 190).

KHM, Bécs

Hieratikus írással íródott ez a Halottak könyve papirusz, mely a Heidelberg Egyetemről érkezett Szegedre az időszakos kiállításra. (i.e. 16-11. század)

Mészkő osztrakon démotikus felirattal, i.e. 4-1. század.

Szépművészeti Múzeum

 

 

Készítette: Nehebkau és Maatkara

 

 

Felhasznált irodalom:

Baines-Malek: Az ókori Egyiptom atlasza (Helikon Kiadó, Budapest, 1992)

Farkas Attila Márton: Filozófia előtti filozófia – Szimbolikus gondolkodás az ókori Egyiptomban (Typotex Kiadó, Budapest, 2003)

Gabriele Wnzel: Hieroglyphen – Schreiben und lesen wie die Pharaonen (Nymphenburger, 2001)

Gulyás András & Kóthay Katalin Anna: Túlvilág és mindennapok az ókori Egyiptomban – Források a Kr. e. 3-2. évezredből (Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007)

Hasznos Andrea: Kopt nyelv és irodalom (Ókor folyóirat, IV. évfolyam 1-2. szám, 2005)

Mark Collier, Bill Manley: Hyieroglyphs – How to read egyptian (The British Museum Press, 1998)

Sir A. H. Gardiner – Egyptian Grammar (Griffith Institute, 1957)

Aidan Dodson - The hieroglyphs of ancient Egypt (New Holland, 2001)

 


 

[1] Az utolsó démotikus szöveg Kr. u. 452-ből származik, Philae szigetéről.

[2] A görög aigüptiosz, azaz „egyiptomi” kifejezésből származó szó, annak lerövidült alakja, melyet az arabok kezdtek használni az egyiptomi őslakosokra az arab hódítás korától. Napjainkban mind vallási, mind etnikai, mind pedig nyelvi értelemben egyaránt használatos kifejezés.

[3]  - nDs (ejtsd: nedzsesz) – közember, személy. A veréb hieroglifa a kicsi, rossz, gyenge szavak mögött áll.